แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nichanan

หน้า: [1]
1
เลขที่โต๊ะ      ชื่อผู้จองโต๊ะ
1         โรงเรียนวัดบางบอน
2         โรงเรียนวัดรางกร่าง
3         โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
4         โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
5         โรงเรียนวัดไผ่ขาด
6         โรงเรียนบ้านประทุนทอง
7         โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
8         โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ2 วัดวังตะกู + โรงเรียนวัดพรสวรรค์
9         โรงเรียนบ้านสระพังกร่าง
10          โรงเรียนวัดดอนสงวน                                       
11          โรงเรียนวัดคลองตัน
12         โรงเรียนวัดจำปา
13         โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
14         โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
15         โรงเรียนบ้านหนองจิก
16         โรงเรียนท่าจัด
17         โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า
18         โรงเรียนวัดทับกระดาน
19          โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
20         โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
21          โรงเรียนบ้านหัววัง+โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
22         โรงเรียนวัดหัวกลับ
23         โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
24         โรงเรียนวัดรางบัวทอง
25         โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
26         โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ (ดอนกลาง)
27         โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
28         โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
29         โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
30         โรงเรียนวัดสังโฆ +โรงเรียนวัดคูบัว                                           
31         โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
32         โรงเรียนวัดจันทราวาส
33         โรงเรียนบ้านจระเข้สามพัน      
34         โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์      
35          โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์      
36         โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  + โรงเรียนบางจิก                                                
37         ผู้ใหญ่ทองคำ  ใจรู้รอบ       2000  จ่ายแล้ว
38         คุณน้ำมนต์  เรืองสวัสดิ์      
39         ส.อบต. ชาญชัย  ทองสกุลพันธ์     2000  จ่ายแล้ว
40         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
41          ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
42          ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
43         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
44         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
45          ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
46         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
47         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
48         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
49         ส.อบต. สมชาย  โพธิ์พูล      
50         ผู้ใหญ่เพยาว์  อริกุล       2000   จ่ายแล้ว
51         ผู้ใหญ่เพยาว์  อริกุล     2000   จ่ายแล้ว
52         โรงเรียนวัดบ่อคู่      
53         โรงเรียนวัดช่องลม (สพป.สพ.1)      
54         คุณวราภรณ์  คนงานดี      
55         คุณวราภรณ์  คนงานดี      
56         คุณอดิเทพ  แสนชา      
57         คุณอดิเทพ  แสนชา      
58          คุณอดิเทพ  แสนชา      
59          คุณศิริรัตน์  น้ำดอกไม้      
60          ร้านทีทีเค (TTK) สองพี่น้อง   2000   จ่ายแล้ว
61         คุณพิมพา  ใจหนักแน่น   2000   จ่ายแล้ว
62         คุณอุบล - คุณปรานอม   2000   จ่ายแล้ว
63          คุณณรงค์ - คุณปราณี   2000   จ่ายแล้ว
64         เจ้าอาวาสวัดศรีประทุนทอง
65         ผู้ใหญ่บำเพ็ญ  ใจเก่งดี      
66         ผู้ใหญ่บำเพ็ญ  ใจเก่งดี      
67         ผู้ใหญ่บำเพ็ญ  ใจเก่งดี      
68         ครอบครัวสัมฤทธิ์สุทธิ์      
69         ครอบครัวพิมนิสัย      
70         นักเรียนชั้น ม.3 ก      
71          นักเรียนชั้น ม.3 ก      
72          เด็กหญิงดวงพร  แสงทองดี           2000 จ่ายแล้ว
73         เด็กชายสิทธินนท์    ป.5ก                  200   จ่ายแล้ว
          เด็กหญิงสุนันท์       ป.5ก                600   
         เด็กชายสัญญา       ป.5ก                800   
         เด็กหญิงกนกวรรณ  ป.5ก                200   จ่ายแล้ว
          เด็กชายอนุชา        ป.5ก              200   จ่ายแล้ว
74         เด็กชายทินภัทร  ช่างเรือนกุล ป.5ก   600   
         คุณผุสดี  สุขเกษม  ป.6ข           200   จ่ายแล้ว
         คุณเพ็ญประภา  สุขเกษม ป.4ก   200   จ่ายแล้ว
         เด็กชายธิติวุฒิ  ขจรเนติกุล ป.4ข   200   
         คุณศุภวรรณ  กรส่งแก้ว ป.4ก   200   จ่ายแล้ว
         คุณนิตยา  ไฝเพชร  ม.1ข           200   
         เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วเก่า  ม.2ข   200   
          เด็กหญิงเกวริน  บองเพชร ม.2ข     200   
75         คุณมนัส คุณนิตย์  พฤฑฒิกุล   (ตลาดหนองขาว)   2000   จ่ายแล้ว
76         คุณกัญญา  พุทธธากูล ป.6ก      
77         คุณบุศรา  แสงหิรัญ ป.6ก      
78         คุณประจักษ์  ช่างเรือนกุล ป.1ก   200   จ่ายแล้ว
          คุณจิราพร  คงสีดี  ป.1ก           200   จ่ายแล้ว
          คุณปราณี  คงสีดี ป.4ก           200   จ่ายแล้ว
         คุณใบ  ประเสริฐ์สังข์ ป.2ข   200   จ่ายแล้ว
         คุณพรพรรณ  มนตรี ป.2ข           200   จ่ายแล้ว
         คุณเหวย  ใจกล้า ป.2ก           200   จ่ายแล้ว
         คุณประทุม  คนงานดี  ป.1ข   200   จ่ายแล้ว
         คุณณรินทร์  ช่างเรือนกุล  ป.1ข   200   จ่ายแล้ว
         คุณธนาวุฒิ  พูลทวี  ป.1ข           200   จ่ายแล้ว
         คุณเฉลิมชัย  ใจเก่งดี  ป.2ก   200   จ่ายแล้ว
79         นักเรียนชายชั้น ม.3ข      
80         นักเรียนหญิงชั้น ม.3ข      
81         คุณศักดิ์ชัย  แซ่ลิ้ม ม.3ข      2000 จ่ายแล้ว
82          คุณศักดิ์ชัย  แซ่ลิ้ม ม.3ข      2000 จ่ายแล้ว
83         คุณน้ำอ้อย ม.3ข      
84         คุณมนพร ทองวิเชียร   2000 จ่ายแล้ว   
85          เด็กหญิงอาริยา  รูปคมสัน ม.2ข      
86         คุณครูสุภนิดา  วงษ์ทองคำ      
87         คุณวัลลภ  เฆ่ดี ป.6ก   200   
         คุณอุทัย  ทองแม้น ป.6ข   200   
         คุณประทุม  คนงานดี  ป.6ข   200   
         คุณสวิท  สมบูรณ์โชคดี ป.6ข   400   
          คุณมินทร์  สุขเกษมฤทัย ป.6ข   400   
          เด็กชายนาถวัฒน์  ทรัพย์ประเสริฐ ป.4ข   600   จ่ายแล้ว
88          กำนันสมชาย  สารศรี      
89          เด็กชายธนธรณ์  ทองฤทธิ์ ป.4ข   2000   จ่ายแล้ว
90         คุณอรดา - ครูพรชัย ชูชื่น      
91          ครูอดิศร - ครูณัฐหทัย  เนตรพระ      
92         นายแสวง  ช่างเรือนกุล  200   จ่ายแล้ว
         เด็กหญิงธนันชนก  ช่างเรือนกุล ป.1ข   200   จ่ายแล้ว
         เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ ป.2ก   400   จ่ายแล้ว
         คุณวิราวัลย์  ใจยั่งยืน   200   จ่ายแล้ว
         เด็กหญิงแพรวา  ดาราวงษ์ อ.1/1   200   จ่ายแล้ว
         เด็กหญิงธนาภา  ศรีพวงวงษ์ อ.1/1   200   จ่ายแล้ว
         เด็กชายณัฐวัฒน์  นาชัยพลอย อ.1/1   200   จ่ายแล้ว
         นางศิริราช  สุวรรณเกตุ ม.1ก   400   จ่ายแล้ว
93         คุณจันทณี  บัวมี ป.3ข   400   จ่ายแล้ว
         คุณศรีสุดา  ธรรมกูล  ป.3ข   400   จ่ายแล้ว
         คุณนวพร  หงษ์โต ป.3ข   800   จ่ายแล้ว
         เด็กอติวิทย์  ป.3ข   200   จ่ายแล้ว
         คุณอำนวย  บุญมี ป.4ก   200   จ่ายแล้ว
94         คุณอรพรรณ  ผ่องศรี ป.3ข          2000   จ่ายแล้ว
95         ป.3ก      จ่ายก่อน800
96         ป.3ก
97         ว่าง   
98         คุณไชยนันท์ - ครูณัชฌาน์  เที่ยงธรรม      
99         ส.อบต. สมโภชน์  คำหอมจันทร์      2000 จ่ายแล้ว
100         คุณสมบูรณ์  ใจเก่งดี      
101         คุณบังอร  ทับวัล      
102         ร้านวิชาญพานิช      
103         รถรับส่งนักเรียนสายหัวโพธิ์      
104         นักเรียนชั้น ป.5 ข      
105         คุณวิยะดา  ใคร่ครวญ    2000 จ่ายแล้ว
106         คุณวนิดา  จ่ากลาง      
107         คุณวนิดา  จ่ากลาง      
108         ครูสาลี่  ทาเหล็ก      
109         คุณสลิลทิพย์  แสงหิรัญ   2000  จ่ายแล้ว   
110         คุณสลิลทิพย์  แสงหิรัญ   2000  จ่ายแล้ว   
111         คุณฉกรรจ์  พูลสวัสดิ์      
112         คุณสุรชัย  วงศ์เครือวัลย์      
113         คุณสาธิต  เส็งป่าแดง      
114         ครูอัมพร  ครูบุญเลิศ  แสงดี      
115         คุณชุลี  เกิดทองดี อ.2/2      
116         ผอ.เอกชัย  ศรีกงพาน
117         คุณศันย์สนีย์ ปั้นโอ้
118         คุณเพ็ญจมาศ  วงษ์บุญเพ็ง
119         คุณเอก + คุณน้ำผึ้ง
120         คุณแมว+คุณอู๊ด (ไอศกรีมเนสเล่)
121         โรงเรียนวัดดอนขาด
122         โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
123         โรงเรียนวัดดอนมะนาว
124         โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล
125         โรงเรียนวัดบางสะแก
126         โรงเรียนสองพี่น้อง
127         โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
128         คุณบำรุง  ใจแจ้ง   
129         โรงเรียนวัดสระพังลาน
130         โรงเรียนวัดทุ่งคอก
131         โรงเรียนวัดทุ่งคอก
132         โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
133         โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
134         โรงเรียนวัดสังฆจายเถร           
135         โรงเรียนกฤษณา
136         โรงเรียนวัดบางสาม
137         โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
138         โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
139         โรงเรียนวัดย่านซื่อ + โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
140                  โรงเรียนบ้านนเรศ
141                  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง + โรงเรียนวัดสระด่าน
142                  คุณเปี๊ยก-คุณซิ้ม และหลานๆ
143                  คุณพิสูจน์  คนงานดี
144                  โรงเรียนบ้านทะเลบก
145                  คุณญาจิต  เกวลี  แสงหิรัญ
146                  คุณสอาด  อินพันธ์คำ ป.1ก 200  จ่ายแล้ว                  
   
หมายเหตุ ***โต๊ะที่ยังไม่ได้ชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 31 ส.ค.58***
               

หน้า: [1]