วิชาภาษาไทย (รหัส ท ๒๑๑๐๑, ท ๒๑๑๐๒) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง ข้อทดสอบชุดที่ ๔ จำนวน ๑๐ ข้อ
โดย ครูชูศรี พิมนิสัย โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

้อที่ 1)
๑ "ข้างในมีร้านเป็นห้องๆรอบสี่เหลี่ยม ขายอาหารจีน ขายน้ำชา ขายจันอับ และอะไรต่างๆที่เป็นจีน" คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
   ก. ขนมหวานอย่างแห้งของจีน
   ข. ขนมปังสีเหลือง
   ค. ลูกจันอบแห้ง
   ง. ขนมหวานทุกชนิด

ข้อที่ 2)
๒ "จะร่ำสัตว์ในไพรสัณฑ์" คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายอย่างไร
   ก. ป่าไม้
   ข. ป่าสูง
   ค. ป่าทึบ
   ง. ป่าสน

ข้อที่ 3)
๓ ข้อใดคือคำที่มีสระลดรูป
   ก. ข้อ
   ข. ศร
   ค. เกาะ
   ง. สิง

ข้อที่ 4)
๔ คำในข้อใดประกอบด้วย "สระเออลดรูป"
   ก. เจอ
   ข. เป๋อ
   ค. เกิด
   ง. เฮย

ข้อที่ 5)
๕ ข้อใดประกอบด้วยการประสมอักษร ๓ ส่วน
   ก. แก้ม
   ข. เสร็จ
   ค. เบี้ย
   ง. นาย

ข้อที่ 6)
๖ คำในข้อใดประสมด้วยสระ ๕ รูป
   ก. เขือ
   ข. แป๊ะ
   ค. เต๊ะ
   ง. เกี๊ยะ

ข้อที่ 7)
๗ "ในเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ ความสงบของบริเวณวัดก็แตกกระจัดกระจายด้วยเสียงของฝูงนกหลากหลายชนิด ที่มาอาศัยนอนตามต้นไม้ในเวลากลางคืน" ข้อความที่ขีดเส้นใต้แสดงถึงบรรยากาศเช่นไร
   ก. ความเงียบหายไปทันทีมีแต่เสียงเซ็งแซ่
   ข. ความเงียบหายไปทันทีมีแต่ความวุ่นวาย
   ค. ความเงียบหายไปทันทีมีแต่ความเศร้าวังเวง
   ง. ความเงียบหายไปทันทีมีแต่ความอึกทึกครึกโครม

ข้อที่ 8)
๘ "เพราะฉะนั้นชวนกันสวามิภักดิ์ จงรวมรักชาติศาสนา ยอมตายไม่เสียดายชีวา เพื่อรักษาคณะไทย สมานสามัคคี     ให้ดีอยู่ จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ ควรคิดจำนงจงใจ เป็นไทยจนสินดินฟ้า" บทเพลงนี้ผู้แต่งมีเจตนาอย่างไร
   ก. ชี้แนะให้คนไทยยอมตายเพื่อชาติ
   ข. โน้มน้าวใจให้รักชาติเพื่อความมั่นคงของชาติ
   ค. โน้มน้าวใจใหคนไทยรักสามัคคีกัน จะได้รักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ได้
   ง. ปลุกใจให้คนไทยรักษาความเป็นไทยไว้ให้ได้

ข้อที่ 9)
๙. การพูดกับวัยรุ่น ควรเน้นเรื่องใดจึงจะทำให้ผู้ฟังสนใจ
   ก. เน้นเนื้อหาสาระเพราะเป็นวัยที่อยากเรียนรู้
   ข. เนื้อหาจริงจัง ทันเหตุการณ์
   ค. เน้นเนื้อหาที่ทันสมัย เช่น เรื่องเทคโนโลยี
   ง. เนื้อหาดีมีสาระไม่น่าเบื่อ ควรสอดแทรกมุกตลกเพื่อเพิ่มสีสัน

ข้อที่ 10)
๑๐. องค์ประกอบที่สำคัญของเรียงความมีอะไรบ้าง
   ก. บทนำ ขยายความ
   ข. คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป
   ค. คำนำ ส่วนขยาย เนื้อหา สรุป
   ง. คำนำ เนื้อเรื่อง ปัจฉิมลิขิต