แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 1 จำนวน 10 ข้อ
โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

คำสั่ง ใช้เม้าส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1)
ตาตี ฉิ่... ควรเติมพยัญชนะใด
   
   
   

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า กะทิ
   ทะเล
   มะลิ
   นิดา

ข้อที่ 3)
ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
   วิชา
   มานี
   ธิดา

ข้อที่ 4)
ข้อใดมีสระเหมือนกัน
   ปิติ - ชีวา
   กะทิ - ธานี
   สีใส - ดีใจ

ข้อที่ 5)
ข้อใดมีสระเสียงสั้น
   เกเร
   สิริ
   อาดี

ข้อที่ 6)
คำว่า ในใจ ประสมด้วยสระใด
   สระเ-
   สระโ-
   สระใ-

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า ใบชา
   ไปดู
   ในนา
   ดูลา

ข้อที่ 8)
ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
   ลิเก
   วิชา
   บิดา

ข้อที่ 9)
ข้อใดถูกต้อง
   วรรณยุกต์มี 4 รูป มี 4 เสียง
   วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง
   วรรณยุกต์มี 5 รูป 5 เสียง

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่อักษรกลาง
   โบ
   กา
   ขา