แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4  ชุดที่ 2  เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช  จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูอาภรณ์   ช่างเรือนกุล  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คำสั่ง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
   น้ำ
   อากาศ
   แร่ธาตุ
   วัชพืช

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือธาตุอาหารสำคัญของพืช
   โปรตีน
   ไฮโดรเจน
   โพแทสเซียม
   คาร์บอนมอนอกไซด์

ข้อที่ 3)
ทำไมจึงต้องวางกระถางต้นพืชไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
   เพื่อให้พืชสร้างอาหารได้
   เพื่อให้พืชหายใจได้สะดวก
   เพื่อให้พืชสะสมอาหาร
   เพื่อให้พืชดูดน้ำได้ดี

ข้อที่ 4)
น้ำมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร
   เลี้ยงลำต้น
   ใช้ในการหายใจ
   ละลายแร่ธาตุในดิน
   ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 5)
ถ้าดินที่ปลูกพืชขาดธาตุอาหารเราควรทำอย่างไร
   ใส่ปุ๋ย
   รดน้ำ
   พรวนดิน
   กำจัดวัชพืช

ข้อที่ 6)
พืชกินอาหารทางใด
   ใบ
   ลำต้น
   ราก
   ดอก

ข้อที่ 7)
ส่วนใดของพืชเปรียบเหมือนจมูกของคน
   ราก
   ลำต้น
   ผล
   ใบ

ข้อที่ 8)
พืชที่ไม่ได้รับน้ำนานๆ จะมีลักษณะเป็นอย่างไร
   ใบเป็นรู ลำต้นแคระแกร็น
   ลำต้นเป็นสีเหลืองเกือบขาว
   ลำต้นเหี่ยวเฉา
   ใบร่วงหมดต้น

ข้อที่ 9)
การกระทำใดไม่เป็นผลดีต่อพืช
   รดน้ำทุกวัน
   ใส่ปุ๋ยทุกวัน
   หมั่นกำจัดศัตรูพืช
   พรวนดินสม่ำเสมอ

ข้อที่ 10)
ถ้าพืชได้รับน้ำมากเกินไปผลจะเป็นอย่างไร
   รากเน่า
   ใบร่วง
   เติบโตช้า
   ลำต้นเหี่ยว