แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4  ชุดที่ 6  เรื่อง ดิน  จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูอาภรณ์   ช่างเรือนกุล  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คำสั่ง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
สิ่งใดทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ที่ตายแล้ว
   จุลินทรีย์
   กรด
   สารเคมี
   แร่ธาตุ

ข้อที่ 2)
สิ่งใดเป็นองค์ประกอบหลักของดิน
   น้ำ
   อินทรียวัตถุ
   อากาศ
   อนินทรียวัตถุ

ข้อที่ 3)
องค์ประกอบของดินที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชคืออะไร
   น้ำ
   อากาศ
   อินทรียวัตถุ
   อนินทรียวัตถุ

ข้อที่ 4)
อินทรียวัตถุ หมายถึงอะไร
   หินที่ผุพัง
   แร่ธาตุที่ฝังตัวอยู่ในหิน
   ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง
   อากาศที่แทรกอยู่ระหว่างช่องของเม็ดดิน

ข้อที่ 5)
ถ้าต้องการปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากควรเลือกดินในข้อใด
   ดินทราย
   ดินร่วน
   ดินเหนียว
   ดินร่วนปนทราย

ข้อที่ 6)
ดินข้อใดเหมาะแก่การปลูกพืชส่วนใหญ่
   ดินเหนียว
   ดินร่วน
   ดินทราย
   ดินโคลน

ข้อที่ 7)
สิ่งใดมีผลทำให้ดินเสีย ถ้านำไปฝังลงในดิน
   ซากสุนัข
   เศษอาหาร
   ถุงกระดาษ
   กล่องโฟม

ข้อที่ 8)
การกระทำใดช่วยรักษาหน้าดินให้สมบูรณ์
   ปลูกพืชคลุมดิน
   ปลูกพืชหมุนเวียน
   ใส่ปุ๋ยเคมีในดิน
   พรวนดินสม่ำเสมอ

ข้อที่ 9)
เนื้อดินหยาบ น้ำซึมผ่านได้ดีไม่อุ้มน้ำ เป็นสมบัติของดินในข้อใด
   ดินร่วน
   ดินทราย
   ดินเหนียว
   ดินโคลน

ข้อที่ 10)
ถ้าดินแน่นแข็งและขาดธาตุอาหารพืชควรแก้ปัญหาอย่างไร
   ปลูกหญ้าแฝก
   ทำทางระบายน้ำ
   ปลูกพืชแบบขั้นบันได
   ไถพรวนและใส่ปุ๋ยคอก